Quy tắc quả nho và chùm nho

Quy tắc quả nho và chùm nho

Trong giáo dục và đào tạo, phương pháp quả nho có thể được hiểu là việc bạn chia nhỏ các nội dung đào tạo, giúp người học có thể từng bước tiếp cận tới nguồn kiến thức từ nhỏ đến lớn, từ khái quát đến cụ thể để bạn không cảm thấy choáng ngợp trước một lượng kiến thức và thông tin đồ sộ.